"Allah will raise in ranks those of you who believe and those who have been given knowledge. Allah is aware of what you do." (Al- Mujadila 58:11)

List of Ulemas in Bangalore City

Shaik Ahmedullah Qureshi  Umeri Madani
Shaik Khaleel ur Rahman Umeri Madani
Shaik Abdul Azeem Umeri Madani
Shaik Aejaz Ahmed Nadwi
Shaik Abdul Matheen Umeri
Shaik Abdur Rahman Sharieff Umeri
Shaik Abdullah Sharieff Umeri
Shaik Abdul Wakil Madani
Shaik Abdul Haseeb Madani
Shaik Noor ul Hasan Madani
Shaik Abdus Samad Umeri
Shaik Ilyas Makki
Shaik Mufakir Umeri
Shaik Sabir Ali Umeri
Shaik Tariq Soudagar Madani
Shaik Habeeb ur Rahman Salafi
Shaik Burhanuddin Umeri
Shaik Abdul Maajid Muhammadi
Shaik Abdul Khadeer Umeri
Shaik Shafeeq Madani
Shaik Amin ur Rahman Madani
Shaik D Ismail Umeri
Shaik Abdul Mueed Umeri
Shaik Syed Mujeer Umeri
Shaik Abdus Saboor Hammad Madani
Shaik Abdul Wakil Masroor Umeri Madani
Shaik Abdul Matheen Umeri Madani
Shaik Abdur Rahman Sharieff Umeri
Shaik Abdullah Muhammadi
Shaik Hashim Madani
Shaik Siraj Muhammadi
Shaik Zulfiqar Salafi
Shaik Sibghathullah Umeri
Shaik Iqbal Jamai
Shaik Abdur Rahman Khan Umeri  Sarjapuri
Shaik Abdul Matheen Umeri Sardar
Shaik Hafiz ur Rahman Asad Umeri Madani
Shaik Asadulla Muhammadi
Shaik Mirza Abdul Haseeb Umeri
Shaik Sanaulla Umeri
Shaik Saud Umeri
Shaik Waseem Umeri
Shaik Muaz Abu Quhafa Umeri Nazeeri
Shaik Shameem Salafi
Shaikh Abdul Qadeer Umre - 9741240007
Shaikh Abdul Majid Madni - 9731725666
Shaikh Abdul Haseeb Madni - 9972381818
Shaikh Abdul Wakiel Madni - 8088899868
Shaikh Ameen Ur Rahman Madni - 9945307635
Shaikh Ajaz Nadv - 9886354406
Shaikh Mufakkir - 9886433090
Shaikh Tariq Madni - 9448183516
Shaikh Shafiq Madni - 9972253060
Shaikh Habburahman Salfe - 9243865356
Shaikh Muadh - 9686553426
Shaikh Nur Hasin Madni - 9902476272
Shaikh Abdul Mateen - 9019981999
Shaikh D.Ismiel - 9241217215
Shaikh Sabir - 9036112304

List of Ulemas in Karnataka

Shaik Abdul Wahab Jamai Harpanhalli
Shaik Zubair Umeri Madani
Shaik Talha Umeri Harpanhalli
Shaik Abdul Jabbar Umeri Bijapur
Shaik Sha Waliullah Umeri Mysore
Shaik Zia ur Rahman Abdul Waris Madani Asari Shirur
Shaik Faiz Ahmed Mohammadi Dodabalapur
Shaik Fareed Ahmed Umeri Masthi
Shaik Hafiz Arifullah Baig Rabbani
Shaik Zafarulla Mohammadi Mysore
Shaik Sadaqatulla Jamai Gundulpet
Shaik Umer Farooq Umeri Chamrajnagar
Shaik Abdur Razak Jamai Sirsi
Shaik Nayeem ur Rahman Umeri Sirsi
Shaik Abdus Shaheed Jamai Sirsi
Shaik Abul Faiz Umeri Sirsi
Shaik Abdul Ghafoor Jamai Sirsi
Shaik Affan Umeri Sirsi
Shaik Sanaulla Nizami Harihar
Shaik Azmathulla Punjabi Mohammadi
Shaik Abdur Raheem Saghri Bellary
Shaik Mahboor ub Rahman Umeri Madani Bijapur
Shaik Khadeer Jamai Bijapur
Shaik Islam Madani
Shaik Mujibur Rahman Qasmi
Shaik Badi uz Zama Madani

List of Ulemas in South India

Shaik Anees ur Rahman Umeri Madani Chennai
Shaik Dr. R.K. Noor Mohamed Madani Chennai
Shaikh Anees Ur Rahman Azeemi Chennai 8124524575
Mufti Umar In Tamil Chennai 9884469044
Shaikh Abdul Azeem Madn Tamil Nadu 8123707600
Shaik Abdul Basith Riyazi Rayadurg
Shaik Dr. Sayeed Ahmed Madani Pedna
Shaik Abdullah Omeri Madani Chennai
Shaik Kamaluddin Madani Nagerkoil
Shaik Umar Khan Umeri  Pernampet
Shaik Abdur Raheem Umeri Makki Hyderabad
Shaik Hussain Umeri Madani Hyderabad
Shaik Arif ud din Kaleem Umeri Madani Hyderabad
Shaik Abul Kalam Madani Hyderabad
Shaik Asif Umeri Hyderabad
Shaik Abul Hassan Prathapgadi Hyderabad
Shaik Noor ud din Umeri Hyderabad
Shaik Abdur Raheem Qurram Jamai Hyderabad
Shaik Abdus Salam Umeri Hyderabad
Shaik Fazlur Rahman Madani
Shaik Mufti Omar Sharieff Qasmi

Shaik P Abu Bakar Kerala
Shaik Abdur Rahman Salafi Kerala
Shaik Abdus Salam Madani Kerala
Shaik Hussain Madani Maddur Kerala

List of Ulemas in India

Shaik Hafiz Yahya
Shaik Asghar Ali Imam Mahdi
Shaik Salahuddin Maqbool
Shaik Luqman Salafi
Shaik Abul Bari Fatahulla Madani
Shaik Abdus Shukur Asari
Shaik Abdul Wahab Khilji
Shaik Abdul Muidh Madani
Shaik Khursheed Alam Salafi
Shaik Ata ur Rahman Madani
Shaik Razaulla Abdul Kareem Madani
Shaik Ashfaq Salafi
Shaik Muthi ur Rahman Madani Kishanganj
Shaik Inam ul Haq Madani Bengal
Shaik Ainu l Bari Bengal
Shaiik Abdullah Salafi Bengal
Shaik Shoib Maimun Junagadhi Gujrat
Shaik Abdus Salam Salafi
Shaik Shakeel Meeruti
Shaik Muqeem Faizi
Shaik Abu Rizwan Mohammadi Malegaon
Shaik Jalaluddin qasmi Malegaon
Shaik Jaffar Al Hindi
Shaik Jarjees Siraji